Vad är autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism, även känd som Autism Spectrum Disorder (ASD), påverkar personens sociala interaktion, kommunikation och beteende. Autism är en NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som är livslång och har en brett spektrum av symptom och svårighetsgrader. En utredning är nödvändig för att fastställa om en person har autism och för att bestämma graden av svårigheter och behov.

Symptomen för autism varierar från person till person, men några av de vanligaste är: 

• Har svårt att förstå hur andra tänker och känner 

• Har svårt att kommunicera med andra vilket ofta leder till missförstånd  

• Har svårt med att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana  

• Har svårt att inleda och upprätthålla samtal med andra  

• Har svårt att hålla ögonkontakt med andra

• Har ofta intressen tar ofta upp en stor del av den vakna tiden

• Tenderar att uppfatta nya situationer/rutiner som stressande

• Reagerar ofta starkt på olika sinnesintryck såsom ljud, lukter och hur material känns mot kroppen. 

Om du tror att du eller någon av dina närstående kan ha autism, rekommenderar vi att ni tar kontakt med vården för utredning och en noggrann bedömning. Med rätt stöd och behandling kan personer med autism leva ett fullt och meningsfullt liv.

Vad kännetecknar autism?

Autism är ett komplext tillstånd som påverkar varje person på unika sätt. Vissa personer med autism kan ha svårt att kommunicera med andra, samtidigt som andra kan ha starka tal- och språkfärdigheter. Andra vanliga symtom inkluderar repetition av beteenden, svårigheter med social interaktion, och specifika intressen.

Autism upptäcks vanligtvis i barndomen. Föräldrar och vårdgivare kan ofta börja märka tecken på autism hos sina barn runt 2-3 års ålder. Även om det är möjligt att upptäcka tecken på autism tidigare, är det vanligt att en formell utredning och diagnos inte sker förrän senare i barndomen.

Här kan du läsa mer om vanliga symptom för personer med autism.

Vad innebär det att få diagnosen autism?

Det finns ingen kur för autism, men det finns mycket bra behandlingsalternativ och stöd som kan hjälpa personer med autism att förbättra sin kommunikation, sociala interaktion och förmåga att lära. En tidig utredning och behandling är avgörande för en positiv utveckling för personer med autism.