PTSD och andra stress- och traumarelaterade tillstånd

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra trauma- och stressrelaterade tillstånd är psykologiska tillstånd som kan uppstå efter att en person har upplevt eller bevittnat en eller flera skrämmande eller traumatiska händelser. Bonliva Care erbjuder traumabehandling för dig som har upplevt potentiellt traumatiska livshändelser eller besväras av PTSD eller andra trauma- och stressrelaterade tillstånd och behöver hjälp med att hantera dina känslor och upplevelser.

Boka tid hos psykolog

Om traumarelaterade tillstånd

PTSD och andra trauma- och stressrelaterade tillstånd kan uppstå som en följd av allvarliga händelser, som exempelvis svåra förluster, olyckor, krig eller övergrepp. Denna reaktion kan inkludera chock, förnekelse, ilska och sorg, påträngande minnen, mardrömmar, förändringar i stämningsläge, ökad oro/vakenhet, spändhet, förändrad verkligshetskänsla, lättskrämdhet och koncentrationssvårigheter. PTSD, till skillnad från andra trauma- och stressrelaterade tillstånd, innebär ett mer långvarigt tillstånd som kan utvecklas efter en eller flera extremt stressande händelser.

Krisreaktion

Att vara med om kriser är för många en del av livet. I samband med en extremt stressande händelse eller svåra besked om exempelvis sjukdom eller dödsfall är det normalt att man får en krisreaktion. Krisreaktion är alltså ingen sjukdom, men kan vara mycket smärtsam. Många personer som upplever kriser kan uppleva känslor såsom förtvivlan, tomhet, rädsla, chock och ensamhet. Vissa människor klarar av att med egna strategier och stöd från omgivningen själva hantera dessa upplevelser. Men för de som fortsätter att besväras av ihållande jobbiga tankar och känslor kopplade till den svåra händelsen/händelserna, på ett sätt som gör att man inte klarar av vardagen, är det viktigt att man söker hjälp.

Symptom

Traumasymtom kan variera brett mellan olika personer men inkluderar ofta psykiska, fysiska och emotionella reaktioner så som:

Påträngande symptom:

 • Återupplevande av traumat genom flashbacks eller mardrömmar, starka psykiska/fysiska reaktioner reaktioner vid påminnelsen om händelsen/händelserna och overklighetskänslor

Beteendeförändringar:

 • Undvikanden av plågsamma minnen eller platser/situationer som påminner om händelsen/händelserna

Kognitiva symtom och förändring i sinnesstämning:

 • Svårigheter att komma ihåg hela eller delar av händelseförloppet av traumat
 • Ihållande negativa tankar, om sig själv, andra eller omvärlden förknippat med traumat
 • Ihållande negativa känslotillstånd (såsom skräck, skam eller ilska)
 • Upplevelse av tomhet
 • Minskad lust och intresse

Fysiska reaktioner:

 • Sömnsvårigheter
 • Förhöjd irritabilitet
 • Överdriven vaksamhet
 • Lättskrämdhet
 • Koncentrationssvårigheter

Dessa symptom kan påverka en persons arbete, relationer och vardagsaktiviteter, och det är viktigt att söka professionell hjälp om de blir störande eller långvariga.

Behandling för traumarelaterade tillstånd

Behandling vid dessa symtomvarierar beroende på personens behov och vilken inverkan symtomen har i vardagen. Rekommenderade psykologiska behandlingar anpassade för PTSD och personer som upplevt trauman är bland annat:

 • Traumafokuserade beteendeterapi (TF-KBT)
 • Prolonged Exposure (PE)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Dessa behandlings metoder hjälper personen att bearbeta traumatiska upplevelser och minska symptomens inverkan på livet.

I vissa fall kan läkemedel, såsom antidepressiva, föreskrivas för att hantera specifika symptom som ångest och depression. Det är också viktigt med stöd från familj och vänner samt att engagera sig i självvårdsaktiviteter som motion, avkopplingstekniker och hälsosamma sömnvanor.

Våra psykologer skräddarsyr en behandling för dig.

När ska jag söka vård?

Om du har upplevt en eller fler traumatiska och skrämmande händelser och inte mår bra kan du behöva hjälp med behandling. Hör av dig till oss om du känner igen dig i en eller flera av dessa punkter:

 • Om du upplever långvariga traumasymtom som varar i mer än en månad, särskilt om de påverkar ditt arbete, relationer eller dagliga aktiviteter.
 • Om metoder du använder för självhjälp inte ger tillräcklig lindring eller om symptomen förvärras.
 • Om din livskvalitet försämras betydligt på grund av dina reaktioner på traumatiska händelser.
 • Om du upplever fysiska symptom som sömnsvårigheter, konstant trötthet eller andra stressrelaterade hälsoproblem.

Vad kan jag göra själv?

Att hantera trauma och PTSD kräver ofta en kombination av professionell behandling och självhjälpsstrategier. Här är några exempel på vad du kan göra för att lindra dina besvär:

 • Självmedvetenhet: Lär känna dina symptom och triggers. Detta hjälper dig att förstå när du behöver ta paus eller söka hjälp.
 • Självvård: Prioritera aktiviteter som främjar fysisk och mental hälsa, såsom regelbunden motion, balanserad kost och goda sömnvanor.
 • Mindfulness och avkoppling: Testa mindfulness och avkopplingstekniker som yoga, meditation eller djupandning för att minska stress och ångest.
 • Socialt stöd: Sök hjälp från vänner, familj eller stödgrupper. Att dela sina upplevelser med andra kan vara läkande.
 • Undvik självmedicinering: Undvik att använda alkohol eller droger som ett sätt att hantera dina känslor, eftersom detta kan förvärra symptomen.

Vanliga frågor om

PTSD och andra stress- och traumarelaterade tillstånd

Vad är PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett psykiskt hälsotillstånd som kan utvecklas efter att en person har varit med om en traumatisk händelse, såsom en allvarlig olycka, fysiskt eller sexuellt våld, krigshändelser, naturkatastrofer eller andra situationer som innebär ett allvarligt hot mot personens liv eller säkerhet. Även om det är vanligt att uppleva stressreaktioner efter en traumatisk händelse, utvecklas PTSD när dessa reaktioner inte avtar med tiden och istället fortsätter att påverka personens liv negativt.

Varför får man PTSD?

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) utvecklas som en reaktion på en eller flera traumatiska händelser som överväldigar en persons förmåga att hantera och bearbeta upplevelsen.

Vad är traumabehandling?

Traumabehandling är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa personer att hantera, bearbeta och helst överkomma psykologiska konsekvenser till följt av traumatiska händelser. Att gå i behandling kan göra det enklare att leva sitt vardagliga liv utan begränsningar.