Linus Fhärm

Leg. psykolog
Stress
Utmattningssyndrom
Ångest/Oro
Adhd
Social Ångest
Depression/nedstämdhet
Självkänsla
Självsäkerhet

Jag heter Linus Fhärm, är legitimerad psykolog och erbjuder effektiv forsknings baserad terapi baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT) för olika typer av problem, bland annat:

Som psykolog med 14 års erfarenhet harjag jobbat med psykoterapi och samtal i många typer av sammanhang, bl a på specialistmottagning för utmattningssyndrom, organisationskonsultfirma, företagshälsovård, vårdcentral och inom öppenvårdspsykiatrin. Jag arbetar bland annat utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance andCommitment Therapy (ACT) – en vidareutveckling av KBT med existentiella inslag. Jag brukar göra en kartläggning av mina klienters bakgrund och nuläge och utifrån klientens önskemål och värderingar arbetar vi fram en riktning eller tema som vi jobbar med tillsammans. Ofta kan det handla om att hjälpa klienter med att hitta sätt att hantera svåra/stressande tankar och känslor som kan utgöra hinder i livet, att hantera relationer och att kartlägga vad som är viktig och meningsfullt i livet, och hur klienten kan röra sig i riktning mot det. Ofta jobbar jag också med att hjälpa klienter med att stärka sina relationer och hitta sätt att leva med större närvaro i livet.  Jag är inspirerad av existentiella perspektiv och praktiker i mitt arbete. Min erfarenhet är att människors livstillfredsställelse ökar då deras förmåga till självförståelse och självacceptans stärks på olika sätt, då de fördjupar sina relationer och då de, på ett balanserat sätt, engagerar sig i något som är genuint meningsfullt för dem.

Jag erbjuder också chefscoaching och tjänster inom ledarskap och organisationsutveckling.

Välkommen att höra av dig till oss på Bonliva Care för mer information!

Tillbaka